Posts

Showing posts from September, 2020

Salsa de Pago (Peacock Sauce)

Image
Original: Primerament Salsa de Pago: ffe brou de galliiies, o del calduin e de blascos de molto amb carnsallada. E, quan lo brou sera ben cuyt e espes, ages amelles pellades per .viij. sculdelles una liura e pica lles e fe n leyt ab aquel brou, e cola la, e priu los ventrells de lles gallines e fets los de tal1 de un dau, e dels cors dels conills e de les gallines asimatex, e niit ho a coseligar eii greis de carnsalada. E la olla que s soscnguara estiga e11 poch foch sol que los greix bulla un poch, e tota ora hi ago sia menat. E n apres ages d altra carnsallada magra e grasa e vage en la sosengua. * E aso lleva [b] sovint del foch per tal que lo greix no S pusca cremar. E, com sera sosengat, ages cebes redones tallades segons que damutit es dit, go es saber, la quarta part per de lles damunt dites coses e mit la a ssosengar, e deu esser tost asosenguada ; aso feyt gitats lo greix de Ila olla, ages agror de limons o de teronges o de magranes agres o de bon vinagre, mit n i .j. poch

Mostalla (Mustard)

Image
Original: Mostalla nostrada : pica la e polvora, ho la m01 en moli ; escalda la .ij. o .iij. vegades e puys pica la e destenpra la ab brou fret e mit hi me1 ho sucre; si la n vols fer fresca destetipra la ab vinagre e porets 11i metra arop. [El Libre de Sent Sovi, XIXI, Ed. Luis Faraudo de Saint-Germain, c.1325, 1952] Translation: Mustard our way: grind the mustard [seeds] and crush them, or grind them in a mill.   Scald two or three times, and then grind it and mix with cold broth.   And put in honey or sugar. If you want to make some in the French way, mix it with vinegar.   And you can put in Fruit Syrup. [El Llibre de Sent Sovi/The Book of Sent Sovi, XIX, c1325, Trans: Robin Vogelzang, 2008] Ingredients: 1 part Mustard Seeds 1 part Broth Honey Sugar 1 part + Vinegar Fruit Syrup Redaction: Soak 1 part Mustard Seed with 1 part Broth overnight.   Grind the Mustard Seeds and add more Broth to get the desired consistency.   Add Sugar or Honey to taste.    For French Mustar