Posts

Showing posts from August, 2020

Celiandre (Coriander Sauce)

Image
Original: Si vols celiandre a s i com mostalla e dona s ab polls en ast , ab perdius a malalt, pren lo gra del celiandre preparat e ametlles perades, canyella, giiigebre, lava l, e sucre blanch, e pica ho tot fortment e destempra ho ab agror e ab dolcor, e val mes ab v i de magranes agradolca. [El Libre de Sent Sovi, XXIII, Ed. Luis Faraudo de Saint-Germain, c.1325, 1952] Translation: If you wish to make coriander as you make mustard - for a sick person serve it with roasted chicken or partridge – take the grain of the prepared coriander, peeled almonds, cinnamon, ginger, clove, and white sugar; and grind it all well, and mix it with verjuice and with sweetening.   It is better with the wine of bittersweet pomegranates. [El Llibre de Sent Sovi/The Book of Sent Sovi, XLV, c1325, Trans: Robin Vogelzang, 2008] Ingredients: Coriander Almond (Flour) Cinnamon Ginger Cloves White Sugar Verjuice (Red Wine Vinegar and Sugar) Wine of Bittersweet Pomegranates Redaction: Grind Coriander,

Resoles (Fritters) and Bunyols (Cheese Fritters)

Image
Original: Resoles Si vols fer resoles de pasia o d ous, ages grei': de porch que sia bell e net e mit en una bella paella bcn neta ; apres ages pasta levada de forment e aestenpra ho ab un ou per resola en un morter, e, com sera beii destenprat, ages formatge rellat en guisa que sia espes ; en  apres mit ne en nna psella entro a .iiij. loces e la un * ou en [ l i ] la paella e 1 foch que sie poch, e leva 1 en ades, ades, c gira les a cap d una peca e ti11 les hi un poch a poch al foch entro sien cuytes ; apres trau las d aqui e posa ias en bell tallador e mit hi molt siicre  desus e dejus, e dona las hom com pus calt pot a la derreria del manjar per fortnatge. [El Llibre de Sent Sovi, XLIII, c.1325] Bunyols Si vols fer bunyols, ages de la pasta demunt dita que sia levada e ous ab formatge rellat e sia tot mesclat e be espes e fe n redclins axi com un ou, e ages una casola e de! greis desus dit, gita 1s ho eii la cacola, e, com seran cuyts, posa 1s en un tallador ab sucye desus

Espinacas Picadas

Image
Original: Pren espinachs e fes los bells e apres fes los perbullir en aygua e sal: e quant sien ben perbullits prem los entre dos talladors: e apres capolar losas molt be: e apres çoffregiras los ab oli de carn salada: e com seran ben çoffregits met los enla olla e vagen acoure e metras hi aximateix enla olla bon brou de carn salada e molto que sia bo e molt gras sols la flor que sia dela olla: e si peruentura volies metre en loch del brou let de cabres o de ouelles o sino de ametles pendras la carn salada e tallar las a troços axicom vn dau e metras la enla olla ensemps ab los espinachs: segons enlo temps en que seras si hi vols metre formatges frechs jau pots fer aximateix com les tallades damundites dela carn salada: empero si ni mets molts nols hi metes fins que los espinachs sien cuyts de tot met hi aço abans un poch de fer escudelles e si hi vols metre aximateix panses tendres que sien cuytes be ni pots metre ab los espinachs: e si noy vols metre queastes coses ni carn salada:

Espinacs

Image
Original: Si vols fer espinachs sense aygua, pren los espinachs e denega 1s be e puys lava 1s e fe n dos o .iij. trocos, e ages una olla e mit hi una locada d oli o segons que seran aquells a qui n auras a dar, e puys prem los be e rnit los en la olla e mit hi un poch de sal en guisa que no n i age massa entro que siaii fusos, e estrigolats los. [El Llibre de Sent Sovi, LXVIII, c.1325] Translation: If you want to make spinach without water, take the spinach [leaves] and clean them well, and then wash them and make two or three pieces of them.   Take a pot, and put in a large spoon of oil, or according to the number of those you will serve it to.   Then squeeze them well and put them in the pot, and put in a little salt, but in a way so it is not too much, until they have melted, and cut them up. [El Llibre de Sent Sovi/The Book of Sent Sovi, LXVIII, c1325, Trans: Robin Vogelzang, 2008] Ingredients: Spinach Oil (Olive) Salt Redaction: Clean and

Salsa Camillina

Image
Original: Si vols fcr salsa cainilina fe let de metles que no sien parades ab brou de galliiies bo ; apres pica los fetges de lles gallines e destremba 1s ab la dita leyt, e mit ho a bollir e mit hi sucre e vi de magranes, o vinagre verme11 o de agror. Empero tota hora ha obs agror vermella e canyclla a la maior partida, he gingehra e d altres bones obres o species, e pebre axi com clavells, nou d esarch, nou noscada e de dues maneres, e sucre hlanch. E fe u molt bullir, e, quailt sera ben cuyt, asabora h o d e sal e de salsa, e de agror e de dolcor. E, si t vols, pots lii metre un parell de gallines o de capons d ast o de olla que y tengues una stona ab ella, e mit hi molt gres de les galliiies en ast. [El Llibre de Sent Sovi, III, c.1325] Translation: If you want to make camel sauce, make almond milk out of unpeeled almonds with a good chicken broth.   After that, mince the chicken livers and blend them with the milk. Set it to boil, and put in sugar and pomegranat